stav preddavkov

Sadzby preddavkov do Fondu opráv 2014

 

Budova FO1_JC Budova FO1_JC Budova FO1_JC
16/16 POH 0,800 32/37 POH 0,500 67/67 POH 0,332
17/2 POH 0,880 35/35 POH 0,530 68 POH 0,650
18/18 POH 0,600 47/71 POH 0,670 72 POH 0,199
20 POH 0,498 47/72 POH 0,500 73 POH 0,929
21 POH 0,400 47/73 POH 0,500 74 POH 0,398
23 POH 0,830 47/74 POH 0,500 84/8 LNT 0,266
24 POH 0,400 50 POH 0,199 84/9 LNT 0,365
25 POH 0,332 51/1 POH 0,500 84/10 LNT 0,266
26 POH 0,332 51/2 POH 0,300 84/11 LNT 0,332
27 POH 0,432 52 POH 0,398 108 Z.Fabryho 0,133
28 POH 0,830 53 POH 0,500 461/69 POH 0,500
29/29 POH 0,620 54 POH 0,199 461/70 POH 0,500
29/30 POH 0,620 55/1 POH 0,350 50/1 Školská 0,266
31 POH 0,531 56/3 POH 0,332 925/1 Centrum 0,332
32/35 POH 0,600 60 POH 0,232 925/2 Centrum 0,232
32/36 POH 0,500 63/1 POH 0,460