Postavenie spoločnosti

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vykonáva výrobu a rozvod tepelnej energie na základe udeleného povolenia URSO na výrobu a rozvod energie s pôsobnosťou pre Veľké Kapušany. Centrálne vykurovanie a zároveň dodávku teplej úžitkovej vody dodávame obytným budovám, podnikateľským subjektom a štátnej správe v intraviláne mesta, čo sa zabezpečuje z 2 kotolní.

Zostávajúcu časť činnosti spoločnosti tvorí spomínaná správa bytového fondu, zabezpečenie služieb spojených so správou a prevádzkou budov od administratívy až po opravu v súlade so Zákonom NR SR č. 367/2004 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Spoločnosť je nadštandartne proefektívne orientovaná, a to tak technologickými postupmi ako aj štruktúrou činnosti, vďaka čomu poskytujeme rôzne stavebné, údržbárske, prevádzkové činnosti aj ostatným obytným budovám a organizáciám a to nielen v meste Veľké Kapušany.