Poplatok za vodomer: Veľkí ušetria, malí si priplatia

Od januára na vašej faktúre z vodární pribudne nový fixný poplatok za vodomer. Celková suma za vodné a stočné už bude zložená z poplatku za spotrebovanú vodu, vodu odvedenú do kanalizácie a z poplatku za vodomer.

Odberateľ po novom bude okrem variabilného platiť aj fixný poplatok. Jeho výška bude závisieť od veľkosti vodomeru, a to bez ohľadu na to, koľko vody odberateľ skutočne spotreboval. Druhá zložka bude naďalej závisieť od nameranej spotreby.

Vraj viac spravodlivosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tvrdí, že zavedenie dvojzložkovej ceny zabezpečí objektívnosť rozloženia úhrady nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie sa všetkých pripojených odberateľov a producentov na celkových nákladoch.

Na výrobné podniky, ktoré majú veľký odber vody pre výrobu, bude vplyv zmien pozitívny. Negatívne bude zavedenie dvojzložkovej ceny len pre tých podnikateľov, ktorí majú spotrebu vody nízku.

Fixná zložka ceny za odber pitnej vody a za odvádzanie odpadovej vody pre domácnosti má byť podľa regulačného úradu v priemere 18 eur ročne, za odber pitnej vody bez odvádzania odpadovej vody v priemere 9 eur ročne.

Kto si priplatí

Odborníci upozorňujú na to, že v praxi bude zmena účtovania vody znamenať pre spotrebiteľa viac peňazí za menej vody. V pripomienkovom konaní zmenu najviac kritizovalo Združenie bytového hospodárstva na Slovensku. So zavedením dvojzložkovej ceny nesúhlasí, pretože znevýhodní tých spotrebiteľov, ktorí z rôznych, často aj finančných dôvodov, spotrebúvajú malé množstvo vody. Ide predovšetkým o obyvateľov bytových domov, kde sa náklady na vodu rozpočítavajú podľa spotreby nameranej pomerovými meradlami pretečenej vody a spotrebitelia si dôsledne sledujú svoju spotrebu.

Nová vyhláška znevýhodní odberateľov s nulovou alebo nízkou spotrebou vody, teda spravidla nízkopríjmové skupiny obyvateľov. Celkové náklady na vodu sa im v dôsledku dvojzložkovej ceny zvýšia. Za kubík odobratej a odkanalizovanej vody tak v konečnom dôsledku zaplatia viac než odberatelia s vyššou spotrebou. Takej zásadnej zmene pravidiel mala podľa združenia predchádzať širšia odborná diskusia, zameraná aj na dopad navrhovanej zmeny na nižšie príjmové skupiny obyvateľstva.

Konkrétna cena vody pre jednotlivé skupiny odberateľov bude známa až po vydaní cenových rozhodnutí pre vodárenské spoločnosti.

Podľa Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) z doložky vplyvov vypracovanej regulátorom vyplýva, že napríklad tí majitelia rodinných domov, ktorí spotrebujú do 34 m3 vody, zaplatia ročne v priemere o 14 eur viac. Pri spotrebe 150 m3 zaplatia o 4 eurá menej ako pri jednozložkovej cene. Domácnosti v bytových domoch pri nižšej spotrebe vody zaplatia podľa ÚRSO viac o 2 eurá. Pri spotrebe 150 m3 by mali platiť približne rovnako ako pri jednozložkovej cene.

"Treba však dodať, že platba za vodomer v bytových domoch bude závisieť aj od počtu bytov a nebytových priestorov, medzi ktoré sa náklad rozdelí," konkretizuje dosahy novej vyhlášky Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka ZBHS.

Pozor na veľkosť vodomeru

Ako problém sa môže ukázať, že cena bude závisieť aj od parametrov vodomeru. Odberatelia budú rozdelení do šiestich tarifných skupín podľa jeho veľkosti.

A. Krajčiová však upozorňuje na to, že vyhláška neurčuje vodárenským spoločnostiam, ktoré sú ich vlastníkmi, povinnosť prispôsobiť veľkosť vodomeru reálnej potrebe konkrétneho objektu. Odberateľ nemá možnosť ovplyvniť technické parametre vodomeru, ktorý je majetkom dodávateľa.

Vyhláška by preto mala zabezpečiť, aby vodomer nebol predimenzovaný a aby nedochádzalo k poškodzovaniu spotrebiteľov. Podľa združenia by bytové domy mali mať spoločnú tarifu, ktorá by eliminovala rozdiely spôsobené montážou rozdielnych, nie vždy primeraných vodomerov v bytových domoch.