Pozor na platenie zdravotného poistenia z nepravidelných príjmov

Zdravotné poistenie pravdepodobne vo väčšine prípadov odvádzate z pravidelných príjmov. Na jeho platenie si však treba dávať pozor aj pri iných typoch príjmov. Redakcia Poistovne.sk pre vás pripravila informácie o platení zdravotného poistenia z niektorých nepravidelných príjmov.

Príjem z predaja nehnuteľnosti

Pri predaji domu platí jednoduché pravidlo. Ak máte príjem z predaja nehnuteľnosti zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov, považuje sa tento príjem na účely zdravotného poistenia za zárobkovú činnosť. Inak povedané, pokiaľ máte zákonnú povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti, ste v drvivej väčšine prípadov povinný/á zaplatiť aj zdravotné poistenie.

Pokiaľ je však vaša nehnuteľnosť vo vašom vlastníctve minimálne 5 rokov, ste podľa zákona oslobodený/á od platenia dane z nehnuteľnosti, rovnako ako aj od platenia zdravotného odvodu.

Vymeriavací základ pre odvod poistného z takéhoto príjmu je vo výške základu dane z tohto príjmu a poisťovňa vám ho zúčtuje v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Okľuky sa vám podľa poisťovní robiť neoplatí. Tie by mali mať totižto každý váš podobný príjem pod kontrolou.

"Informáciu o tom či poistenec mal takýto príjem, dostane zdravotná poisťovňa z Finančnej správy SR z údajov z podaných daňových priznaní," vysvetľuje Eva Ravingerová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Výhra

Pri výhre platí podobné pravidlo, ako pri príjme z predaja nehnuteľnosti. Pokiaľ je tento príjem zdanený, máte povinnosť platiť daň aj zdravotný odvod. Pokiaľ však výhra nie je vyššia ako 350 eur, platenie daní a odvodov sa vás netýka.

Prenájom bytu

Niektorí z vás sa možno rozhodli prispieť do svojho osobného alebo rodinného rozpočtu prenajímaním bytu. Dobrou správou je, že sa takýto príjem pre účely zdravotného poistenia nepovažuje za zárobkovú činnosť a teda z neho netreba platiť žiadne zdravotné odvody.

Dividendy

Možno máte radi investície, ktoré vám pri investovaní do správnych akcií môžu priniesť celkom slušné príjmy. Pamätajte, že aj z takýchto príjmov sa platí zdravotné poistenie. Vymeriavacím základom je suma vyššia ako 393 eur.

Čo je to dividenda? Prinášame vám krátky prehľad rôznych foriem dividend podľa webu poisťovne Dôvera.

Dividenda je

podiel na zisku vyplácaný osobám podieľajúcim sa na základnom imaní alebo členom štatutárneho alebo dozorného orgánu,

podiel na zisku vyplácaný zamestnancom bez účasti na základnom imaní,

vyrovnací podiel [okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementára komanditnej spoločnosti (k. s.)] – pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti,

podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva [okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.] – pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a

podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.].