Prenajímate byt? Musíte sa zaregistrovať u daniarov

Mladí manželia si na hypotéku kúpia byt. Bývajú u rodičov, byt chcú začať prenajímať. Počítajú s tým, že mesačný zárobok z prenájmu im pokryje splátku hypotéky. Situácia, v ktorej sa ocitajú dnes mnohí. Musia riešiť aj viaceré otázky súvisiace s prenájmom. V našom seriáli sa pokúsime odpovedať na tie najčastejšie.

Povinnosti na daňovom úrade

Každý kto prenajíma nehnuteľnosť (pozor, nie pozemok) by sa mal zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade. Ak by byt prenajímal cudzinec, ktorý na Slovensku nemá trvalý pobyt, miestne príslušným je Daňový úrad Bratislava.

Musia sa registrovať obaja manželia alebo stačí, keď túto povinnosť splní jeden z manželov?

V našom prípade ide o byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Registrácia sa vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak zmluvu s nájomníkom podpísali obaja manželia, budú sa musieť registrovať na daňovom úrade obaja.

Podľa zákona sa musí prenajímateľ zaregistrovať do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť. Ak ste napríklad začali prenajímať nehnuteľnosť od 6. mája, zaregistrovať sa musíte najneskôr do 30. júna.

Ak prenajmete nehnuteľnosť, pričom už ste registrovaný na daňovom úrade z iného dôvodu (napríklad ako samostatne zárobkovo činná osoba) druhýkrát sa registrovať nemusíte.
Prenájom časti bytu či domu

Ak prenajímate jednu izbu v trojizbovom byte, registrovať sa nemusíte. Podľa výkladu Finančnej správy je to tak preto, že "fyzická osoba prenajíma časť bytu bez vlastného uzavretia a bez príslušenstva, ktorá nenapĺňa charakteristiku bytu podľa § 43b) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona." Príslušenstvom bytu na účely stavebného zákona sú "miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu." Ak ale prenajímate časť nehnuteľnosti, ktorá spĺňa definíciu bytu alebo nebytového priestoru, tak sa registrovať musíte.

Prenájom prenajatého

Vzťahuje sa aj na vás povinnosť registrácie na daňovom úrade, keď so súhlasom vlastníka prenajímate byt, ktorý máte sama v nájme?

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá ďalej prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má sama v nájme. Pre registráciu na daňovom úrade nie je rozhodujúce, či prenajímateľ je vlastníkom prenajímaného bytu. Povinnosť registrácie má aj ten, kto prenajal byt fyzickej osobe, ktorá tento byt ďalej prenajíma.

Registračná a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú časť bytového priestoru (ak prenajímaná časť bytového priestoru napĺňa charakteristiku bytu podľa bytového zákona), časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku. Prenájom steny, časti nehnuteľnosti, podlieha povinnosti registrácie.

Ako sa zaregistrovať

Na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého pobytu musíte predložiť žiadosť o registráciu. Nájdete ju na webe Finančnej správy a na každom daňovom úrade.

Spolu s vyplnenou žiadosťou o registráciu predložíte k nahliadnutiu aj originál zmluvy o nájme alebo originál zápisnice o nájme. Tú vám potom daňový úrad po preverení údajov vráti. V prípade, ak prenajímateľ pri registrácii nepredloží písomnú zmluvu o nájme ani zápisnicu o nájme, daňový úrad spíše na základe ústneho pojednávania s prenajímateľom bytu zápisnicu o ústnom pojednávaní.

Ak by ste žiadosť o registráciu poslali na daňový úrad poštou, daňový úrad vás môže vyzvať, aby ste predložili originál zmluvy o nájme alebo zápisnice o nájme k overeniu údajov.

Správca dane vás zaregistruje do 30 dní od podania žiadosti. Pridelí vám daňové identifikačné číslo a vydá vám osvedčenie o registrácii.

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii (napríklad zmena priezviska, titulu, trvalého pobytu), musíte to oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

Ak by ste po čase začali prenajímať ďalšiu nehnuteľnosť, daňovému úradu to oznamovať nemusíte.

Neoplatí sa tieto registračné a oznamovacie povinnosti prehliadať. Ak podáte daňové priznanie z príjmov z prenájmu a daniari zistia, že prenajímate bez registrácie, nevyhnete sa pokute. Ak si prenajímateľ nesplní túto povinnosť, dopustí sa správneho deliktu. Daňový úrad mu môže dať pokutu - ak sa nezaregistruje, môže byť od 60 eur do 20-tisíc eur. Ak si nesplní oznamovaciu povinnosť, pokuta je od 30 do 3-tisíc eur.

Ako zrušiť registráciu

Ak ste byt po roku prestali prenajímať, musíte požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do 30 dní od skončenia prenájmu. Musíte tiež vrátiť osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.