Rezort výstavby dal na pripomienkovanie zmeny týkajúce sa bývania

Hlavným zámerom nového zákona o správcoch bytových domov je podľa ministerstva skvalitnenie správy bytového fondu prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje tento rok viacero legislatívnych zmien súvisiacich s bývaním a bytovou politikou. Do pripomienkového konania tento týždeň predložilo novely zákonov o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ako aj nový návrh zákona o správcoch bytových domov.

Štátny fond označuje ministerstvo za jeden z najvýznamnejších nástrojov podpory rozvoja bývania na Slovensku. Dnes jeho podpora smeruje predovšetkým na obstarávanie nájomných bytov a obnovu bytových budov. "Z Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 vyplýva úloha zvýšiť multiplikačný efekt verejných finančných zdrojov investovaných do oblasti bývania prostredníctvom ŠFRB," uvádza rezort v predkladacej správe k zákonu.

Dôvodom novelizácie zákona o ŠFRB sú aj zmenené podmienky pri využívaní eurofondov v novom období. Návrh súčasne reaguje na zmenené tepelno-technické požiadavky na stavby a obsahuje úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Za dôležitú formu štátnej podpory považuje ministerstvo tiež poskytovanie dotácií pre vybrané oblasti rozvoja bývania. K úprave zákona o dotáciách ho rovnako viedli požiadavky vyvolané praxou a potreba stanovenia nových a spresňujúcich podmienok pri ich poskytovaní.

"Navrhovaná zmena zákona súvisí s doplnením nového účelu, na ktorý je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu. Zároveň sa stanovuje definícia kúpy nájomného bytu, ako aj doplnenie a spresnenie podmienok poskytnutia dotácie pri kúpe nájomných bytov," priblížil rezort.

Hlavným zámerom nového zákona o správcoch bytových domov je podľa ministerstva skvalitnenie správy bytového fondu prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov. Správcovia budú musieť získať odbornú spôsobilosť absolvovaním akreditovaného odborného vzdelávania. Vytvoriť by sa mal verejne dostupný zoznam správcov, ktorí z neho budú môcť byť za opakované porušovanie povinností vyčiarknutí.