Čo má obsahovať ročné vyúčtovanie

Ročné vyúčtovanie poskytuje ucelený obraz o správe bytového domu a správca je povinný ho vypracovať a predložiť najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Vlastníci bytov sa tak môžu dozvedieť výšku reálnych nákladov za teplo, vodu, plyn či rôzne služby spojené s prevádzkou a správou ich bytového domu a porovnať ich s pravidelnými zálohovými mesačnými platbami.

,,Konkrétne údaje, ktoré má vyúčtovanie obsahovať, určuje Zákon o vlastníctve bytov, pričom spôsob zaznamenania spotreby tepla zasa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Konkrétnu podobu vyúčtovania zákon nedefinuje, preto každý správca predkladá vyúčtovanie v inej forme," uviedol Branislav Tresa, odborník na správu bytov zo spoločnosti SOMAT Group. Dokument vyúčtovania by mal pri každej službe uvádzať výšku zaplatenej zálohy a reálnej spotreby za dom aj konkrétny byt. Ďalšie služby, ktoré boli zabezpečené pre vlastníkov a používateľov bytov, by mali byť vyčíslené a zdokumentované na základe faktúr od dodávateľov jednotlivých služieb. Ročné vyúčtovanie by malo obsahovať aj prehľad tvorby a čerpania fondu opráv a tiež celkovú sumu poplatkov za správu. Pokiaľ vlastník bytu nájde v ročnom vyúčtovaní nezrovnalosti, môže ho reklamovať u správcu v lehote uvedenej v zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve (spravidla to býva 30 dní). Reklamáciu neskorého termínu dodania vyúčtovania alebo neúplnosti informácií je možné podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá preskúma, či vyúčtovanie obsahuje všetko čo má.