Cenová regulácia v elektroenergetike, novela vyhlášky ÚRSO č. 221/2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dal do medzirezortného pripomienkového  konania novelu vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

V roku 2012 bolo na doplatkoch k cenám elektriny vyplatených celkovo 298,5 mil. €.

Z toho na výrobu elektriny z :

  • zo slnečnej energie                                       204,8 mil. €
  • KVET (zemný plyn, uhlie …)                           28,6 mil. €
  • OZE (voda, bioplyn, skládkový plyn …)          65,1 mil. €

Priemerný doplatok pri slnečnej energii bol cca 330 €/MWh, pri KVET cca 25 €/MWh a OZE cca 40 €/MWh.

Prvý gombík pri podpore OZE a KVET sa nezapol správne a keďže podpora je na dobu 15 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky obmedzovaním nových zdrojov sa neeliminujú pravidlá nastavené v minulosti. Z časti je štedrá úvodná podpora eliminovaná zavedením tzv. G komponentu (platba výrobcu elektriny za rezervovanú kapacitu).

V navrhovanej novele  dochádza k znižovaniu výkupných cien elektriny pre zariadenia uvedené do prevádzky od 1.júla 2014  a 1.januára 2015.

Cena elektriny zo slnečnej energie bude nižšia o viac ako 10 €/MWh ako je dnes. Od roku 2009 klesla tak zo 430 €/MWh na navrhovaných 88,89 €/MWh.

Pokles cien zaznamenáva aj cena elektriny vyrobená z bioplynu vyrobeného v bioplynových staniciach nezávisle od výkonu zariadenia. Znižuje sa aj cena elektriny z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore a plynu zo zmesi rozložiteľného odpadu.

Cena elektriny z biometánu zostáva nezmenená. Vzhľadom k legislatívnym zmenám „podpory“ biometánu a zníženia cien elektriny z biometánu v minulosti na Slovensku nie je a ani nebude biometánová stanica.

Mení sa aj cena  elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (VU KVET) z katalyticky spracovaného odpadu a termického štiepenia odpadov a jeho produktov.

V súvislosti s návrhom novej energetickej politiky SR a každoročne sa meniacimi cenami je potrebné sa vážne zamyslieť nad úplne novým systémom podpory obnoviteľných zdrojov energie.

V legislatívnom procese je aj zákon o energetickej efektívnosti. V súvislosti z požiadavkami na efektívne využitie energie je potrebné zmeniť aj systém podpory VÚ KVET.

V bode (8) a (9) novely (§ 10 a §10a) ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou sme pre lepšiu orientáciu žltým zvýraznili navrhované ceny a modrým dnes zatiaľ platné ceny. 

Navrhované zmeny obsahuje bod 8 a bod 9 navrhovanej novely vyhlášky:

8. V § 10 vrátane nadpisu sa za slová „od 1. januára 2004“ vkladajú slová „do 31. decembra 2014“.

9. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2015

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2015 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny

  • do 100 kW vrátane >> 111,27 eura/MWh,
  • nad 100 kW do 200 kW vrátane >> 109,17 eura/MWh,
  • nad 200 kW do 500 kW vrátane >> 106,84 eura/MWh,
  • nad 500 kW do 1 MW vrátane >> 105,15 eura/MWh,
  • nad 1 MW do 5 MW vrátane >> 97,98 eura/MWh,

b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom  98,94      >>       88,89 eura/MWh,

c) z veternej energie 70,30      >>       62,49 eura/MWh,

d) z geotermálnej energie >> 155,13 eura/MWh,

e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou

1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy >> 92,09 eura/MWh,

2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy 100,63     >>      96,90 eura/MWh,

3. obilnej slamy 126,10     >>    107,21 eura/MWh,

4. biokvapaliny  94,36      >>     91,79 eura/MWh,

f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,49) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou >> 100,49 eura/MWh,

g) zo spaľovania

1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd >> 70,34 eura/MWh,

2. biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do

MW vrátane >> 107,53 eura/MWh,

3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane

125,29     >>      120,49 eura/MWh,

4. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW

119,41      >>     110,00 eura/MWh,

5. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 500 kW do 750 kW

10,62      >>     102,95 eura/MWh,

6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 750 kW

107,26     >>      100,23 eura/MWh,

7. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore 122,62       >>      99,21 eura/MWh,

8. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu

118,88        >>      95,50 eura/MWh.

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2014 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom >> 74,75 eura/MWh,

b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla >> 72,89 eura/MWh,

c) v spaľovacom motore s palivom

1. zemný plyn >> 82,53 eura/MWh,

2. vykurovací olej >> 78,89 eura/MWh,

3. zmes vzduchu a metánu >> 74,39 eura/MWh,

4. z katalyticky spracovaného odpadu 120,69    >>    99,82 eura/MWh,

5. z termického štiepenia odpadov a jeho produktov 113,40    >>   98,40 eura/MWh,

d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom

1. zemný plyn >> 80,97 eura/MWh,

2. vykurovací olej >> 78,96 eura/MWh,

3. hnedé uhlie >> 80,37 eura/MWh,

4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane >> 74,84 eura/MWh,

5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW >> 71,83 eura/MWh,

6. komunálny odpad >> 77,60 eura/MWh,

7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu 103,24  >>  89,05 eura/MWh,

e) spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele >> 80,02 eura/MWh,

f) v Rankinovom organickom cykle 118,31 >>  98,31 eura/MWh.

Vyhláška má nadobudnúť  účinnosť 30. júna 2014.