Rozdiel medzi podielovým a bezpodielovým vlastníctvom? Prehľad, ktorý by ste mali mať pred manželstvom

* Bezpodielové vlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.
* Do bezpodielového vlastníctva určitý typ majetku nepatrí.
* Špecifická situácia vzniká pri predaji nehnuteľnosti na podnikanie.

Vlastníte s niekým nehnuteľnosť alebo majetok a chcete sa ho zbaviť? Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. Rozdiel medzi nimi je ten, že bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi a podielové vlastníctvo vznikne vtedy, ak nehnuteľnosť alebo pozemok vlastnia viaceré osoby.

Dohoda medzi spoluvlastníkmi, či už ide o podielové vlastníctvo alebo bezpodielové vlastníctvo, by mala byť jasná a zrozumiteľná, aby po následnom zápise na kataster (v prípade nehnuteľností) nevznikali ďalšie otázky.

Jasný zápis

"Zmluva by mala mať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje katastrálny zákon, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Občiansky zákonník," vyjadril sa Milan Ficek, advokát z kancelárie Ficek & Partners.

V prípade manželov sa pozeráme na to z viacerých hľadísk. Na katastri podľa Ficeka musí byť jasne napísané, že v liste vlastníctva musia byť zapísaní obaja manželia. Ak tam totižto je zapísaný len jeden z nich, vzniknú nedorozumenia a v prípade rozvodu sa celá vec značne skomplikuje.

Do bezpodielového vlastníctva zaraďujeme ich spoločný dom, pozemok, ale aj obchodný podiel vo firme. Aby jeden z manželov chcel s nimi rôznymi spôsobmi nakladať, musel byť mať súhlas svojej polovičky. Súhlas nepotrebuje vtedy, ak sa majetok už spoločnosti nachádza.

A čo v prípade, ak sa manželia rozhodnú nehnuteľnosť, kde sídli ich firma predať?

Ten sa zahŕňa do základu dane u každého z manželov v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak (v zákone nie je ustanovená forma takejto dohody). Aby sme si vedeli predstaviť, ako to v praxi funguje, tu je jeden z príkladov.

V roku 2017 manželia predali nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Túto nehnuteľnosť využívali obaja na podnikanie. Manžel mal nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku od roku 2000 do roku 2010 a manželka od roku 2004 do 2012. Vzhľadom na to, že ju mala zapísanú v obchodnom majetku ako posledná, musí ju zahrnúť do čiastkového základu dane. Vtedy nastáva situácia, že peniaze z predaja nie je možné rozdeliť.

Viaceré výnimky

Do bezpodielového vlastníctva nepatria veci získané dedením darovaním, reštitúciou či veci slúžiace na osobnú potrebu alebo na výkon povolania jedného z manželov. Môžu ich nadobudnúť do podielového vlastníctva. Ak by ste chceli previesť to týmto spôsobom, musíte osloviť advokáta.

Za určitých okolností je možné požiadať o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva ešte počas manželstva, aj vtedy však o tom vždy rozhoduje súd. Aj samotní manželia môžu nadobudnúť vec do podielového spoluvlastníctva.

"Ešte pred nadobudnutím veci sa však obaja musia formou notárskej zápisnice dohodnúť, že nový majetok, ktorý by inak patril do bezpodielového vlastníctva (nadobúda sa totiž počas trvania manželstva) do bezpodielového spoluvlastníctva patriť nebude," hovorí advokátka Martina Lysinová. z advokátskej kancelárie L/R/P.

Podielové vlastníctvo sa zruší buď dohodou alebo súdom. Dohoda o zrušení spoluvlastníctva by mala upraviť všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky, a to najmä, akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vysporiada. Ak bude rozhodovať o tejto veci súd, môže rozdeliť veci, nechať niekomu majetok alebo ho predať tretej osobe.

Za jeho vysporiadanie sa pri rozvode platia právne poplatky súdu 66 eur. Ak sa konanie skončilo rozsudkom, sú to tri percentá, a ak sa konanie skončilo dohodou, je to len jedno percento.

Tu sú však nastavené pevné hranice. Najmenej je to 66 eur, najviac až 16 596,50 eura, za žalobu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva oboch manželov sa súdom platí 165,50 eura.

[hnonline.sk; 04/09/2022; Filip Mišudík ; Zaradenie: Občan a majetok]
https://hnonline.sk/prakticke-hn/obcan-a-majetok/96039013-rozdiel-medzi-podielovym-a-bezpodielovym-vlastnictvom-prehlad-ktory-by-ste-mali-mat-pred-manzelstvom