Ľudia sa sčítajú z pohodlia domova

Povinné sčítanie klope na dvere. Uskutoční sa elektronickou formou od 15. februára do 31. marca.

Hovorkyňa štatistického úradu SR: Jasmína Stauder (zdroj: Archív j.s.)

So sčítaním domov a bytov sa začalo už v júni 2020. Od februára tohto roka budú nasledovať obyvatelia. Ide o historicky prvú, plne elektronickú formu na území Slovenska. O tom hlavnom, čo by sme mali o sčítaní vedieť, informovala hovorkyňa Štatistického úradu SR Jasmína Stauder. Podľa nej je veľkou výhodou najmä jeho flexibilita. Obyvatelia sa totiž môžu sčítať sami z pohodlia domova, kde ich nikto nevyrušuje. "Celý proces je rýchly a bezpečný," povedala.

Prečo je však sčítanie dôležité a načo sa jeho výsledky použijú? "Toto sčítanie ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov Slovenska. Po desiatich rokoch prináša komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní," dozvedeli sme sa. Výsledky sčítania budú tiež prezentovať viaceré dôležité faktory, ako napríklad demografickú, sociálnu, národnostnú či náboženskú štruktúru. Údaje poslúžia tiež ako podklady pre územné plánovanie obcí. V neposlednom rade poskytne dôležité informácie pre budovanie sietí záchranných služieb, škôl, nemocníc, obchodov, kultúrnych ustanovizní a mnohých ďalších.

ĎALEJ SA DOČÍTATE

- o sčítaní domov a bytov

- o sčítaní obyvateľov

-o tom, aké sú naše povinnosti v súvislosti so sčítaním obyvateľov

- o zaujímavostiach z histórie sčítania

Sčítanie je pre obyvateľov povinné

Podľa dostupných informácií je blížiace sa sčítanie povinné. Zaujímalo nás, či hrozia za prípadnú absenciu vyplnenia formulára aj nejaké sankcie alebo iné postihy. "Áno, sčítanie je v zmysle zákona povinné. Našim cieľom je však vysvetliť obyvateľom prospešnosť sčítania, nie ich postihovať. Situácia, v ktorej žijeme, je už tak dosť vážna. Každý si musí uvedomiť, že sčítanie obyvateľov je jediné vyčerpávajúce zisťovanie raz za desať rokov. To znamená, že sa pýtame každého občana. Spoločnosť sa za desať rokov veľmi zmenila. Nepýtame sa na majetok ani finančné pomery, či plat. Zaujíma nás počet detí, ich vek a to, ako sa dopravuje obyvateľ do práce, kde sa zdržiava mimo svoj trvalý pobyt," vysvetlila. Toto všetko podľa nej prispeje k efektívnejšiemu školstvu, zdravotníctvu, či bytovej politike v SR bez ďalších nákladov.

Každý môže prispieť kliknutím

Pokračuje slovami, že v našej krajine budeme žiť aj po pandémii a o to viac budeme potrebovať efektívne a objektívne fungovanie štátu. "Každý občan k nemu môže prispieť svojim klikom." Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická využívaním moderných technológií. Nesmieme však zabúdať na tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú ako formulár vyplniť. Vzhľadom na tento fakt nás zaujímalo, či štatistický úrad ponúka nejakú alternatívu aj v takomto prípade. "Samozrejme rátame s tým, že približne 30% obyvateľov má pred elektronickou formou rešpekt. V tejto súvislosti bude fungovať aj tzv. asistované sčítanie. V každom meste a obci budú k dispozícii kontaktné miesta, ktoré určí mesto a obec. Bude tam k dispozícii technicky vybavený stacionárny asistent, ktorý pomôže, poradí alebo rovno sčíta obyvateľa. Ak je imobilný a nemôže sa dostaviť ani tam, môže zatelefonovať na obec a vyžiadať si mobilného asistenta k sebe domov. Samozrejme, ten bude aj v marci vybavený potrebnými ochrannými prostriedkami tak, aby neohrozil seba a ani obyvateľa, ktorého navštívi. Nábor asistentov práve prebieha a záujemcovia sa môžu hlásiť na obci," dodala hovorkyňa.

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

Sčítanie domov a bytov prebieha od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021. Vzhľadom na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov a využívanie už existujúcich dátových zdrojov sú jeho realizáciou poverené obce. Celkovo sa uskutočňuje bez priamej účasti obyvateľov.

Sčítavajú sa všetky byty, domy či iné obydlia bez ohľadu na to, či sú momentálne obývané alebo neobývané. Medzi iné obydlia patria napríklad chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo, obývané garáže, houseboaty, neskolaudované rodinné domy a ďalšie objekty, ktorých primárnym účelom nie je bývanie.

Počas celej doby sčítania (255 dní) má obec k dispozícií elektronický systém disponujúci vopred vyplnenou databázou. Tá vznikla na základe integrácie dostupných údajov z registra adries a organizácií ako aj katastra nehnuteľností, zoznamu stavieb a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém. Sčítaním sú poverené spoľahlivé a kvalifikované osoby, pre ktoré je presnosť a pravdivosť údajov základnou prioritou. V súvislosti so sčítaním obec využíva rôzne dátové zdroje. Odporúčaná je však najmä daňová evidencia či rôzne správy technického charakteru (napr. plány inžinierskych sietí, technické správy k vykurovaniu a pod). V rámci sčítania je tiež obec oprávnená vyžadovať od správcov bytových domov súvisiace údaje.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. 2. 2021 do 31 3. 2021. Realizuje sa prostredníctvom elektronického formulára, ktorí majú povinnosť vyplniť všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov č. 223/2019 schválila národná rada SR 18. júna 2019. Obyvateľom sa rozumie každý, kto má v SR trvalý, prechodný či tolerovaný pobyt (vrátane občanov Európskej únie, ktorí majú na našom území obvyklý pobyt). Za neplnoletých a právne nespôsobilých občanov má povinnosť vyplniť formulár ich zákonný zástupca. Zvýšená pozornosť je v rámci sčítania venovaná taktiež skupinám obyvateľov, ktorí zo špecifických dôvodov potrebujú individuálny prístup. Obec napríklad zabezpečí sčítanie pre ľudí bez domova s trvalým pobytom na adrese obecného alebo mestského úradu. Podobne obec zorganizuje aj sčítanie pre ľudí v zariadeniach dočasného ubytovania. Počas celého obdobia bude obec takisto viesť evidenciu obyvateľov, ktorí požiadajú o asistované sčítanie. Na základe požiadaviek budú vytvorené virtuálne asistenčné obvody zabezpečujúce činnosť kontaktných miest a mobilných či stacionárnych asistentov.

Za dôležité a užitočné údaje sa považujú tiež všetky informácie ohľadom národnosti. V prípade, že majú vaši rodičia či starí rodičia národnostne rozličný pôvod vám sčítanie naskytne jedinečnú možnosť po prvý krát uviesť svoju, a zároveň ďalšiu národnosť. Celkovo sa všetky údaje uvedené vo formulári musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania stanovený na polnoc zo štvrtka 31. 12. 2020 na piatok 1. 1. 2021. Keďže ide o prvú, plne elektronickú formu je potrebné, aby mali obyvatelia k dispozícií zariadenie, prostredníctvom ktorého môžu formulár vyplniť (počítač, notebook, telefón, tablet). Sčítací formulár môžete absolvovať "pár kliknutiami" na webovej stránke scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Štatistický úrad SR považuje za základnú podmienku realizácie sčítania najmä jeho bezpečnosť. V rámci tohto projektu, preto spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Čadca v dvadsiatych rokoch minulého storočia (zdroj: Archív Kysuckého múzea)Z Histórie sčítania

Proces sčítania hral v minulosti nepochybne dôležitú úlohu. Evidencia obyvateľov v podobe súpisov je z územia Uhorska známa už z roku 1784, od kedy sa konala v pravidelných dvojročných intervaloch. Známym je taktiež súpis daňovníkov z roku 1828, v ktorom však boli uvedené len hlavy jednotlivých hospodárstiev a rozsah ich majetku. Prvé sčítanie moderného charakteru sa uskutočnilo až v roku 1869. Sčítací hárok obsahoval podobne ako v roku 1828 informácie o majetku no zapisovali sa už aj všetci obyvatelia domov. Následné sčítania prebiehali v rokoch 1880, 1890, 1900 a 1910.

Tento rok si pripomíname už sté výročie od prvého sčítania v ČSR, ktoré sa konalo 15. februára 1921. Prioritou preň bolo najmä zistenie národnostného zloženia obyvateľstva, ktoré po rozpade Rakúsko-Uhorska (1918) potvrdzovalo oprávnenosť vzniku samostatného Československa. Okrem národnosti, priezviska či náboženského vyznania obsahoval sčítací formulár napríklad aj informáciu o tom, či vie dotyčný čítať a písať. Prioritou bolo taktiež zistiť povolanie obyvateľstva s dôrazom na jeho hospodárske odvetvie. Ďalšie sčítania prebehli v Československu v rokoch 1930, 1946, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991.Počas obdobia vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) sa konalo sčítanie obyvateľstva v roku 1940. Novoprijaté zákony republiky boli charakteristické vyčleňovaním národnostných menšín. Na základe vtedajších nariadení sa Židia a Rómovia mohli hlásiť len k židovskej a cigánskej národnosti. Sčítanie obyvateľov , domov a bytov vychádzalo v roku 2001 z odporúčaní Organizácie spojených národov a Európskej únie. Posledné sčítanie prebehlo na území Slovenskej republiky v roku 2011. Nariadenie Európskeho parlamentu zaviazalo všetky členské štáty uskutočniť ho v tom istom roku.

[mykysuce.sme.sk; 05/02/2021; Pavol Vlček ; Zaradenie: Kysuce / Spravodajstvo]
https://mykysuce.sme.sk/c/22590186/ludia-sa-scitaju-z-pohodlia-domova.html