Monitorovanie spotreby energie je prvým krokom k úsporám

Každoročne v termíne do 31. marca majú obce a mestá povinnosť zasielať údaje do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Údaje do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE) zadávajú obce a mestá prostredníctvom elektronického modulu Celková vlastná spotreba (CVS) od roku 2015. Doterajšie skúsenosti naznačujú, že táto zákonom stanovená povinnosť bola pre mnohé samosprávy prvým podnetom, aby sa začali systematicky zaoberať spotrebou energie a možnosťami, ako ju znížiť. Keďže sa tohtoročný termín zadávania údajov blíži, oplatí sa vedieť, na čo si dať pozor už pri sledovaní a sumarizovaní spotreby energie, aby boli zhromaždené údaje správne a komplexné.

Potenciál úspor

Výsledky monitorovania spotreby energie majú široké uplatnenie. Samotná obec má vďaka monitorovaniu spotreby energie k dispozícii základný materiál pre plánovanie úsporných opatrení. ,,Monitorovanie spotreby energie je prvým krokom k úsporám. Práve zaznamenané údaje o spotrebe umožňujú samotným obciam analyzovať možnosti a na základe výsledkov zvážiť prípravu technických, organizačných alebo prevádzkových zmien vedúcich k úsporám energie," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Riešení je veľa, od prehodnotenia využívania objektov, rekonštrukcie tepelných zdrojov, výmeny okien až po významnú obnovu budov a prípadné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. ,,V budúcnosti bude modul poskytovať pridanú hodnotu aj vo forme porovnania vlastnej spotreby obce na obyvateľa voči slovenskému alebo regionálnemu priemeru. To môže byť významným podnetom na hľadanie riešení najmä v obciach s vysoko nadpriemernou spotrebou jednotlivých foriem energie," vysvetlil riaditeľ odboru monitorovania energetickej efektívnosti SIEA Peter Štibraný.

Okrem obcí a miest zadávajú do systému údaje aj správcovia budov, dodávatelia energie, prevádzkovatelia distribučných systémov energie, energetickí audítori a ďalšie povinné osoby. Monitorovací systém tak umožňuje sledovať a vyhodnocovať spotreby a úspory energie v rôznych oblastiach na národnej úrovni. Z dát sa vychádza napríklad pri vyhodnocovaní ukazovateľov pre Štatistický úrad a Eurostat. Vďaka analýze zhromaždených údajov je možné identifikovať aj oblasti s najväčším potenciálom úspor a na základe toho navrhnúť prípadné podporné mechanizmy, ktoré by spotrebiteľov k úsporným opatreniam motivovali.

Zosúladiť posledné tri roky

Väčšina z obcí už v minulosti poskytla správne údaje. Aktuálne obce do systému zadávajú údaje za rok 2017. Pri tejto príležitosti je zároveň potrebné, aj na základe dostupných upozornení na najčastejšie chyby, skontrolovať úplnosť a správnosť údajov za roky 2015 a 2016. SIEA už rozposlala obciam na e-mailové adresy evidované v systéme správu, v ktorej ich upozorňuje na blížiaci sa termín splnenia zákonom stanovenej povinnosti. Ak takúto správu obec v elektronickej pošte neregistruje, je pravdepodobné, že v systéme je evidovaná adresa, ktorú obec momentálne aktívne nepoužíva. Aj preto SIEA odporúča, aby zodpovedný zástupca po prihlásení sa do systému skontroloval, respektíve aktualizoval kontaktné údaje. Tie slúžia aj pre prípad, ak SIEA pri kontrole zistí, že treba overiť správnosť údajov.

Čo sa monitoruje

Povinnosť obcí zasielať údaje o celkovej vlastnej spotrebe za predchádzajúci rok vyplýva z § 24 ods. 2 a ods. 3 písmeno b) zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 13/2016 Z. z., ako vykonávací predpis k tomuto zákonu, ustanovuje súbor údajov poskytovaných do monitorovacieho systému. Tie pokrývajú oblasti, ako je spotreba elektriny, spotreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody dodaného buď zo systémov centralizovaného zásobovania teplom alebo vyrobeného lokálne napríklad spaľovaním paliva. Okrem toho sa zadáva aj spotreba pohonných hmôt určených na prevádzku motorových vozidiel, prípadne rôznych iných strojov.

Najčastejšie chyby

Obce údaje poskytujú na základe účtovných dokladov, ako sú napríklad faktúry za nakupované teplo, palivo alebo pohonné hmoty. Najjednoduchšie je údaje zadávať v technických jednotkách, ktoré sú uvedené vo faktúre, napríklad kilowatthodiny alebo liter. Práve so zadávaním údajov v rovnakých jednotkách mali obce v minulosti častý problém. ,,V tomto prípade sme zareagovali na podnet Združenia miest a obcí Slovenska. Systém sme doplnili tak, aby bol prevod jednotiek automatický a bolo možné zadať všetky aktuálne používané jednotky uvádzané vo faktúrach," doplnil P. Štibraný. Medzi časté chyby pri poskytovaní údajov patrí neuvedenie spotreby benzínu a nafty. Do systému je pritom potrebné zadávať celkovú spotrebu, t.j. za služobné vozidlá, ale napríklad aj za techniku určenú na starostlivosť o komunikácie alebo úpravu zelene. Paradoxne sa občas zabúda aj na elektrinu, ktorú určite všetky obce využívajú. Ak nie je výkaz kompletný, prevádzkovateľ monitorovacieho systému ho zamietne a vyžiada doplnenie, proces sa tak predlžuje.

Ako zadávať údaje

Informácie o spotrebe sa do systému zadávajú podľa foriem spotrebovanej energie sumárne za všetky miesta spotreby, respektíve odberné miesta vedené na IČO obce. Ak má obec štyri odberné miesta elektriny, napríklad obecný úrad, zdravotné stredisko, kultúrny dom a požiarnu zbrojnicu, údaje treba zosumarizovať a uviesť jednu hodnotu spotreby. Popri elektrine sa samostatne uvádza celková spotreba zemného plynu, drevnej štiepky, čierneho uhlia, tepla dodaného zo systémov centrálneho zásobovania teplom, ale aj motorovej nafty, motorového benzínu a LPG. Ak majú obce vo svojej zakladateľskej alebo zriaďovacej pôsobnosti organizácie, ktoré majú samostatné IČO, tieto poskytujú informácie o spotrebe energie samostatne pod vlastným IČO.

Prepočet údajov podľa ceny

V prípade, že obec má ťažšie dostupné údaje o celkovej spotrebe benzínu a nafty, a disponuje účtovnými údajmi o nákladoch samostatne za benzín a za naftu, je možné využiť približný výpočet množstva paliva na základe ceny. Údaj o spotrebe paliva možno získať, ak sa v účtovníctve evidované náklady za konkrétny druh paliva vydelia priemernou cenou paliva. Pre rok 2017 je možné pri prepočte použiť nasledujúce priemerné ceny:

1,286 eur/liter

(benzín 95N)

1,492 eur/liter

(benzín 98N)

1,132 eur/liter

(nafta motorová)

0,578 eur/liter

(LPG)

1,080 eur/liter

(CNG)

Ako sa prihlásiť do MSEE

Pri spúšťaní monitorovacieho systému bolo pre každú z obcí vytvorené konto, prostredníctvom ktorého je možné údaje elektronicky zadávať. Potrebné informácie, vrátane kontaktov a prístupu do systému,- sú k dispozícii na stránke http://www.siea.sk/obce-a-vuc/. V systéme je možné pracovať po zadaní prihlasovacích údajov. Prihlasovacie meno je vždy IČO obce. Prvotné heslo bolo pre všetky obce vygenerované a zaslané pri prvej registrácii. V prípade straty hesla je možné požiadať o automatické zaslanie nového hesla. Podmienkou je do požiadavky zadať niektorú z e-mailových adries už evidovaných v monitorovacom systéme, napríklad adresu, z ktorej bola doručená požiadavka na doplnenie údajov.

Informácie

a konzultácie V prípade potreby, poskytuje SIEA užívateľom systému komplexnú informačnú podporu. Zadávanie údajov však netreba odkladať na poslednú chvíľu, keďže termín je rovnaký pre všetky obce na Slovensku. V prípade otázok je potrebné kontaktovať SIEA telefonicky na čísle 048/471 4633 alebo e-mailom zaslaným na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ak majú obce záujem o detailnejšie informácie o možnostiach úspor energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytuje SIEA v konzultačných centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.