Čo má mať darovacia zmluva na byt

PRÁVNA RADA

Pri spísaní darovacej zmluvy, ktorou chcete previesť byt na inú osobu, sa riaďte pôvodnou zmluvou, na základe ktorej ste byt kupovali. Odporúča sa podľa nej definovať najmä predmet prevodu, ale aj vymenovať technické detaily bytu a domu.

OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

Osobné údaje darcu a obdarovaného – ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko (adresa trvalého pobytu); ak ide o právnickú osobu – obchodné meno, sídlo, IČO.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmet darovania musí byť v zmluve presne opísaný, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. V prípade bytu je potrebné uviesť číslo bytu a vchodu, poschodie, súpisné číslo domu a parcely, katastrálne územie, zápis v katastri nehnuteľností, výmeru podlahovej plochy. Vhodné je uviesť počet a druh miestností. Zmluva musí obsahovať aj určenie a opis spoločných častí domu. Podstatnou náležitosťou je aj určenie a opis spoločných zariadení bytového domu – ide o časti a zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

PREDMET ZMLUVY

Tu treba uviesť, že ide o bezodplatný prevod bytu, a tiež vyhlásenie obdarovaného, že dar prijíma. Rovnako aj vyhlásenie darcu, že prijíma právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Darca je povinný upozorniť obdarovaného na všetky jemu známe nedostatky daru. Zároveň by si mal obdarovaný obhliadnuť dar pred prijatím, či nemá nedostatky.

SPRÁVA DOMU

Nezabudnite na vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy – v zmluve nesmie chýbať.

PODPISOVÁ ČASŤ

Podpisy darcu a povinného z vecného bremena je nevyhnutné úradne osvedčiť. Tieto by zároveň nemali byť na samostatnej strane, aby zmluvné strany predchádzali prípadnému zneužitiu podpisu.