Na aké obdobie uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľnosti?

Vaša otázka: ,,Chcem prenajímať byt a potrebujem poradiť. Niektorí záujemcovia chcú prenájom na dlhšie ako dva roky a s pevnou cenou. Čo v prípade, ak budú časom náklady vyššie? Čo ak budem chcieť ukončiť zmluvu s nájomníkom skôr?" O odbornú radu sme požiadali špecialistu zo spoločnosti Broker Consulting.

Pre prenajímateľa je výhodnejšie uzavrieť nájomnú zmluvu na kratšiu a určitú dobu, napr. šesť mesiacov. Odporúčam uzatvoriť nájomnú zmluvu s pevnou cenou nájmu maximálne na jeden rok. Zmluva musí obsahovať výšku nájomného, ktoré pozostáva z dvoch častí - treba ich uviesť osobitne:

* nájomné ako odplata za užívanie bytu,
* úhrady spojené s užívaním bytu (elektrina, plyn, správca a pod.).

Nájomné je možné zvýšiť po dohode oboch strán. Jednostranne ho môže prenajímateľ zvýšiť len z dôvodu uvedeného v zmluve, napr. o výšku inflácie. Dôležité je zmluvne dohodnúť tiež režim úhrady prípadných nedoplatkov či vrátenia preplatkov.

Zánik nájmu bytu je striktne upravený zákonom. Nájom zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Prenajímateľ je v niektorých prípadoch povinný zabezpečiť nájomcovi po vypovedaní zmluvy aj náhradné bývanie, inak nie je nájomca povinný sa z bytu vysťahovať - napríklad, ak sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorá je členom jeho domácnosti.

Od roku 2014 sa môže uzatvoriť nájomná zmluva aj na základe zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol významné zmeny v prospech prenajímateľa. Tie sa však naňho budú vzťahovať len vtedy, ak si riadne splnil svoju registračnú povinnosť na daňovom úrade. V zmysle tohto zákona je možné od nájomnej zmluvy aj odstúpiť a v prípade výpovede si strany môžu dohodnúť aj iné dôvody ako tie, ktoré stanovuje zákon, rovnako aj kratšiu výpovednú lehotu. Prenajímateľ nie je ani povinný zabezpečiť nájomcovi bytovú náhradu. Odporúčam obrátiť sa na profesionálnu realitnú kanceláriu, ktorá pomôže s prípravou zmluvy o nájme aj s celou transakciou.