životné prostredie

Životné prostredie v našej spoločnosti...

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany je spoločnosť vyrábajúca teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV) a výrobou, distribúciou tepla, t.j. ústredné kúrenie (ďalej len ÚK). Naším poslaním je uspokojovať nároky našich odberateľov v čo najvyššej kvalite, zároveň postupovať podľa platnej legislatívy tak, aby sme predchádzali znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia zosúladené s právom Európskej únie a medzinárodným environmentálnym právom.

Pri poskytovaní našich služieb teda nezanedbávame ani starostlivosť o naše životné prostredie. Na našich prevádzkach vytvárame prostredie, ktoré čo najviac zodpovedá súčasnému štandardu a požiadavkám príslušných európskych noriem. Prijímame preventívne opatrenia, prostredníctvom ktorých sa snažíme zamedziť znehodnocovanie životného prostredia a okolia, v ktorom tvoríme, žijeme svoj každodenný život, a v ktorom vyrastajú naše deti, vnúčatá, ale aj my.

Pravidelne meriame a analyzujeme spaliny v priestoroch kotolní. Pri zistení zvýšeného úniku prijímame samozrejme zodpovedajúce opatrenia na odstránenie daného úniku. Riadime výrobu a používame výrobky a služby tak, aby sa predišlo environmentálnej degradácii.

Taktiež podporujeme otvorený dialóg s verejnosťou a kompetentnými orgánmi štátnej samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Snažíme sa aj o neustále zvyšovanie environmentálneho povedomia našich zamestnancov.