Hospodárnosť

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany je spoločnosť vyrábajúca teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV) a výrobou, distribúciou tepla, t.j. ústredné kúrenie (ďalej len ÚK). Naším poslaním je uspokojovať nároky našich odberateľov v čo najvyššej kvalite, zároveň postupovať podľa platnej legislatívy tak, aby sme predchádzali znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia zosúladené s právom Európskej únie a medzinárodným environmentálnym právom.

Pri poskytovaní našich služieb teda nezanedbávame ani starostlivosť o naše životné prostredie. Na našich prevádzkach vytvárame prostredie, ktoré čo najviac zodpovedá súčasnému štandardu a požiadavkám príslušných európskych noriem. Prijímame preventívne opatrenia, prostredníctvom ktorých sa snažíme zamedziť znehodnocovanie životného prostredia a okolia, v ktorom tvoríme, žijeme svoj každodenný život, a v ktorom vyrastajú naše deti, vnúčatá, ale aj my.

Pravidelne meriame a analyzujeme spaliny v priestoroch kotolní. Pri zistení zvýšeného úniku prijímame samozrejme zodpovedajúce opatrenia na odstránenie daného úniku. Riadime výrobu a používame výrobky a služby tak, aby sa predišlo environmentálnej degradácii.

Taktiež podporujeme otvorený dialóg s verejnosťou a kompetentnými orgánmi štátnej samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Snažíme sa aj o neustále zvyšovanie environmentálneho povedomia našich zamestnancov.

Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení sa rozumie také prevádzkovanie, ktoré spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla.

Normatívnym ukazovateľom spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia.

Overenie hospodárnosti sa vykonáva porovnaním skutočne vyrobeného alebo dodaného množstva tepla s normatívnym množstvom vyrobeného alebo dodaného tepla zo sústavy tepelných zariadení po odberné miesto za predchádzajúci kalendárny rok.

Normatívne množstvo vyrobeného tepla sa zistí ako súčin ukazovateľov energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla, množstva paliva a výhrevnosti paliva.
Normatívne množstvo dodaného tepla sa zistí ako súčin ukazovateľov energetickej účinnosti zariadení na distribúciu tepla a množstva vstupujúceho tepla do sústavy tepelných zariadení.

Ukazovateľ energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení sa zistí ako súčin ukazovateľov energetických účinností jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení.

Pri hospodárnej prevádzke sa vyžaduje dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť a najmenšie tepelné straty. Toto je najdôležitejšie ale netreba zabúdať ani na ostatné zdroje zvýšenia hospodárnosti kotlových zariadení na ktorú môže mať veľký vplyv aj obsluha kotlov.

POMEROVÉ ROZDEĽOVAČE TEPLA – PRVN – /merače tepla na radiátoroch /

Čo znamenajú údaje na displeji merača PRVN METRIX 200WX?

Údaje na displeji prístroja sa neustále striedajú:

  1. Aktuálny stav počítadla /od začiatku merania/, napr.: 000314
  2. Naprogramovaný dátum odpočtu /v našom prípade prístroj vytvorí archiváciu 01.januára/, napr.: d 01.01m
  3. Archívny stav /t.j. množstvo dielikov, ktoré boli namerané do dňa archivácie/, napr.: 000115m
  4. Kontrolné číslo, napr.: C59500

Upozornenie: Prístroj nezakrývať!!! Má zabudovaný mechanizmus na zistenie ovplyvnenia a automaticky prepína do režimu, kedy napočíta viac dielikov, ako bolo v skutočnosti spotrebovaných. Aby meral správne, nesmie byť aspoň 30 cm pred ním zvislá pevná prekážka. Sušenie bielizne je možné kdekoľvek, len nie priamo cez prístroj.

Prečo nehreje radiátor, keď termostatická hlavica je nastavená na hviezdičku (1, 2, 3, resp. 4)?

Po hydraulickom vyregulovaní systému vykurovania vo Vašom byte nenastavujete na ventiloch požadovaný prietok, ale určujete teplotu miestnosti, pri ktorej má termostatická hlavica uzatvoriť prietok vykurovanej vody radiátorom. To znamená : keď máte v byte 21 °C a hlavica je nastavená na 3, term. hlavica uzatvorí prietok vody a radiátor bude studený, kým teplota v byte neklesne na 17,5 °C.

Tabuľka nastavenia termostatickej hlavice:

Označ. * 1 2 3 4 5 6
cca. °C 6 10 13 17,5 20 22 25 28

 

Maximálna dosiahnuteľná teplota je závislá od nastavenia hodnôt dodávateľom tepla pre celý objekt spoločne.

Ak chcete znížiť Vaše platby za teplo, je nutné nastavovať podľa potreby. Vo väčšine miestnosti je postačujúce nastavenie na ♥. Ak Vám táto hodnota nestačí, napríklad pri pozeraní televízora, môžete si zvýšiť nastavenie na 4, čo predstavuje teplotu miestnosti približne 22 °C. Tam kde sa niekoľko hodín nezdržiavate, znížte nastavenie hlavice na číslo 2. Pri dlhodobej neprítomnosti znížte nastavenie medzi 1 a 2, čím výrazne ušetríte.

Nevetrajte trvalo odchýleným oknom. Studený vzduch prúdiaci okolo termostatickej hlavice spôsobuje otvorenie ventilu a drahé teplo uniká von, pričom je nutné ho zaplatiť. Vetrajte krátko a efektívne úplným otvorením okna, ale predtým nastavte termostatickú hlavicu na označenie 0 alebo * . Po vyvetraní nastavte opäť požadovanú teplotu.

Ako rozpočítavate vykurovacie náklady a ako zohľadňujete polohu jednotlivých miestností?

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov nemeria prietok a z toho dôvodu nezobrazuje spotrebu v jednotkách energie, ale v dielikoch. Cenu za jeden dielik spoznáme až na základe celkovej spotreby bytového domu a súčtu všetkých dielikov objektu.

Metodika rozpočítania
Meraním by mali byť vybavené všetky radiátory v objekte, ale je možné vypočítať aj platbu bytom, ktoré meranie odmietli. Takýto výpočet zohľadňuje priemernú spotrebu v objekte vynásobenú penalizačným faktorom, pretože vlastník takéhoto bytu určite nešetril. Taktiež je nutné vypočítať platbu pre byty, ktoré majú nameranú nulu, ale je jasné, že teplota v ich miestnostiach nebola rovnaká ako vonkajšia. Teplo odobrali zo stúpačiek a susedných bytov a z tohto dôvodu sa aj naďalej rozpočítava 30% tepla spotrebovaného v objekte podľa plochy bytov.

Korekcie pre polohu jednotlivých miestností
Existujú takzvané okrajové miestnosti, ktoré majú väčšinu spotrebu tepla na základe nevýhodnej polohy ( rohová miestnosť, severná strana, spodné a vrchné podlažie, miestnosť pri schodisku ) a vlastne chránia stredové miestnosti pred väčším ochladzovaním. Tento fakt je nutné zohľadniť v rozúčtovaní tým, že určitú presne definovanú časť spotreby nezaplatia. Týmto je vlastne zabezpečené, aby neboli okrajové miestnosti v nevýhode.

Koeficienty pre korekcie polohy jednotlivých miestností :

Rozdielová redukcia:

A.

rohová miestnosť

10 %

B.

severná štítová strana

5 %

C.

nad prechodnou pasážou

15 %

D.

tretia otvorená stena

5 %

E.

vedľa schodišťa

5 %


Redukcia prízemia:

A.

prízemie bez podpivničenia

15 %

B.

prízemie nad nevykurovanou pivnicou

10 %


Redukcia vrchných poschodí:

A.

pod strechou bez podkrovia

15 %

B.

pod podkrovím bez kúrenia

10 %


Výšková redukcia (pri domoch nad 8 NP) :

A.

6., 7., 8. poschodie

5 %

B.

vyššie podlažie

10 %

 

Energia na muške

Ľudia v domoch alebo bytoch môžu šetrením a investíciami do úsporných zariadení znížiť účty za bývanie takmer o polovicu.
Vyplýva to z porovnania platieb domácnosti s bežnou spotrebou energií a vody, a výdavkami rodiny, ktorá prijala úsporné opatrenia.

Vetrať treba krátko (dve až päť minút), ale častejšie (najviac raz za dve hodiny). Najlepšie je pri vetraní využívať prievan.
Najväčšie mrazy trvajú v našich klimatických podmienkach asi 14 dní v roku. V tomto období treba mať čo najlepšie utesnené okná a dvere.
Hliníkové fólie je vhodné pripevniť za radiátory. Fólie zabezpečia, že teplo nebude unikať cez stenu do okolia, ale bude sa odrážať do miestností.

Ako neplatiť viac ak treba – tri rady, ktoré sa oplatí dodržať:

  1. Neprekurujte, Upravujte teplotu radiátorov termoregulačným ventilmi. V obývacej izbe stačí zo zdravotného hľadiska teplota 20 až 22 °C, v detskej izbe 20 až 21 °C, v spálni 17 až v chodbe a predsieni 16 až 18 °C. Každý stupeň navyše zvýši spotrebu energie asi o šesť percent.
  2. Staré okná nemusíte vždy vymeniť za nové – plastové. Okná niekedy stačí natrieť a utesniť škáry, cez ktoré teplo uniká. Na trhu je viac druhov samolepiacich tesnení, profilových tesnení (najčastejšie na báze silikónu) alebo tmelov. Bežným utesnením škár v dome možno ušetriť päť až desať percent energie na vykurovanie.
  3. Nenechávajte pri umývaní rúk, zubov či riadu voľme tiecť pitnú vodu. Voda za posledné dva roky zdražela o 80 percent a o rovnakú hodnotu sa platí viac aj za odvedenie použitej vody. Ak necháte pri umývaní zubov otvorený kohútik, miniete zbytočne až päť litrov vody. Na čistenie zubov pritom stačí menej ako desatina z tohto objemu.

Voda

Každý si môže napríklad namontovať úspornú sprchovú hlavicu so stop ventilom namiesto bežnej používanej. Tá ušetrí až 30 percent vody. Jedným kúpeľom sa spotrebuje až 150 litrov vody a sprchovaním s úspornou hlavicou len 35 percent.
Výhodné je aj používanie moderných a úsporných pákových batérií. Tie uľahčia manipuláciu pri nastavení požadovanej teploty vody, a tak šetria až 40 percent vody.

Rezervy majú viaceré domácnosti aj v šetrení vody pri splachovaní na WC. Úsporné splachovače znížia spotrebu vody až o tretinu.
Starší, bežne používaný splachovač vypustí až desať litrov vody.

Únik tepla možno obmedziť zateplením

Zateplením obvodových stien strechy, podlahy, utesnením alebo výmenou okien a namontovaním meračov na radiátory možno výrazne znížiť účty za teplo v byte. Zateplením sa obmedzí spotreba tepla v dome asi o 30 percent a výmenou okien a meračmi tepla o ďalších zhruba 20 percent. Normám na tepelnú izoláciu v súčasnosti nevyhovuje každý ôsmy slovenský panelák. „Taký stav znižuje životnosť domov a zvyšuje obyvateľom účty za teplo".

Dilema : CZT alebo domová kotolňa?

Na webovej stránke www.sea.gov.sk je uverejnení článok "Posúdenie výhodnosti centrálneho zásobovania teplom a vlastnej domovej kotolne", ktoré odporúčame si prečítať každému, aké sú výhody a nevýhody ako centrálneho zdroja tepla, tak aj vlastnej domovej kotolne.

Najnovšie správy z iných médií

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Podmienky dotácie by mali byť ľahšie

piatok, 17. máj 2019, 11:11

Príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Majitelia domov, ktoré budú ekologické a nie príliš veľké môžu žiadať o príspevok. Dostane ho každý žiadateľ, ktorý splní podmienky a pripojí potrebnú dokumentáciu. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri