Cena tepla

Cena tepla, ako aj cena ďalších druhov energií je regulovaná právnymi predpismi. Cenu podľa súčasnej legislatívy od r. 2003 určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), zriadený na základe zákona o regulácii sieťových odvetví, ako nezávislý regulačný orgán. Ten, kto teplo predáva v zmysle zákona o energetike v znení neskorších predpisov musí byť držiteľom povolenia a držiteľ povolenia môže teplo predávať len v cene určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovenie ceny tepla usmerňuje a reguluje ÚRSO, ktoré určuje rozsah finančných položiek, ktoré je možné do ceny zakalkulovať (používa na reguláciu ceny tepla metódu určenia jej maximálnej ceny). Rozsah položiek v zmysle v súčasnosti platného výnosu ÚRSO je nasledovné:

 

I - Variabilné náklady

 

II - Fixné náklady

1

Variabilné náklady na priamy materiál

3

Fixné náklady

1.1

Zemný plyn

3.1.0

Nakupované teplo - fixná zložka

1.2

Koks

3.1.1

Poistenie majetku

1.3

Uhlie čierne

3.1.2

Dane a poplatky

1.4

Uhlie hnedé

3.1.3

Nájomné

1.5

Ľahký vykurovací olej

3.1.4

Revízie, zákonné prehliadky, overenia

1.6

Ťažký vykurovací olej

3.1.5

Poplatky za znečistenie

1.7

Iný druh paliva

3.1.6

Náklady na audit účtov

1.8

Nakupované teplo - variabilná zložka

3.1.7

Odpisy IM súvisiacich s výr. a rozv. tepla

   

3.1.8

Opravy a udržiavanie spolu

2

Ostatné variabilné náklady

3.1.9

Úroky z investičného úveru

2.1

Dopravné náklady

3.2

Odpisy a opravy spoločných zariadení súvisiacich s výr. a rozv. Tepla

2.2

Elektrická energia

3.3

Regulovaná zložka fixných nákladov

2.3

Voda

   

2.4

Technologické hmoty

4

Primeraný zisk

 

III – DPH

Náklady sú rozdelené do dvoch skupín:

 • variabilné – sú tie, ktorých výška viac menej priamo úmerne súvisí s množstvom dodaného tepla - je to skutočne odobraté množstvo tepla za dané obdobie v kWh,
 • fixné – sú tie, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom dodaného tepla, pričom časť týchto nákladov pre účely zahŕňania do ceny je limitne ohraničená a ohraničený je aj primeraný zisk - je to regulačný príkon v kW.

Daň z pridanej hodnoty v roku 2011 je 20 %.
Daň z pridanej hodnoty v roku 2012 je 20 %.
Daň z pridanej hodnoty v roku 2013 je 20 %.
Daň z pridanej hodnoty v roku 2014 je 20 %.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Na rok 2011 určil ÚRSO pre MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany Rozhodnutím ÚRSO č. 0133/2011/T zo dňa 22.12.2010 maximálnu cenu tepla na výstupe zo sekundárnych rozvodov sústavy tepelných zariadení K-1 a K-3 nasledovne bez DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,0488 €/kWh1,470149 Sk/kWh
 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre iné subjekty 0,0521 €/kWh1,569565 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 103,2663 €/kW3.111,00 Sk/kW

maximálne ceny tepla s 20 % DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,05856 €/kWh1,764179 Sk/kWh
 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre iné subjekty 0,06252 €/kWh1,883478 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 123,91956 €/kW3.733,20 Sk/kW

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

V zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 sa mení cena tepla na rok 2012 nasledovným spôsobom:

 • variabilná zložka ceny tepla sa určuje v €/kWh, ktorá bude fakturovaná na základe skutočnej spotreby tepla,
 • fixná zložka ceny tepla sa určuje v €/kW, ktorá bude fakturovaná na základe regulačného príkonu, ktorý sa stanovuje na základe podielu skutočnej spotreby z roku 2010 a počtu hodín 5300.

Na rok 2012 určil ÚRSO pre MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany Rozhodnutím ÚRSO č. 0238/2012/T zo dňa 28.12.2011 maximálnu cenu tepla na výstupe zo sekundárnych rozvodov sústavy tepelných zariadení K-1 a K-3 nasledovne bez DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,0563 €/kWh1,696094 Sk/kWh
 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre iné subjekty 0,0563 €/kWh1,696094 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 135,1023 €/kW4.070,09 Sk/kW

maximálne ceny tepla s 20 % DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,06756 €/kWh2,035313 Sk/kWh
 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre iné subjekty 0,06756 €/kWh2,035313 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 162,12276 €/kW4.884,11 Sk/kW

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Na rok 2013 určil ÚRSO pre MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany Rozhodnutím ÚRSO č. 0166/2013/T zo dňa 17.12.2012 maximálnu cenu tepla na výstupe zo sekundárnych rozvodov sústavy tepelných zariadení K-1 a K-3 nasledovne bez DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0529 €/kWh1,593665 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom  130,8142 €/kW3640,90 Sk/kW

maximálne ceny tepla s 20 % DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,06348 €/kWh1,9123984 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 156,9770 €/kW4729,09 Sk/kW

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Na rok 2014- 2016 určil ÚRSO pre MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany Rozhodnutím ÚRSO č. 041/2014/T zo dňa 19.11.2013 maximálnu cenu tepla na výstupe zo sekundárnych rozvodov sústavy tepelných zariadení K-1 a K-3 nasledovne bez DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0529 €/kWh1,593665 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 135,3566 4077,75 Sk/kW

maximálne ceny tepla s 20 % DPH:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,06348 €/kWh1,9123984 Sk/kWh
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 162,42792 €/kW 4893,30 Sk/kW

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Prepočet ceny tepla z Sk/GJ na Sk/kWh

Na webovej stránke www.sea.gov.sk je uverejnení článok "Prepočet ceny tepla z Sk/GJ na Sk/kWh". Veličina GJ predstavuje cca. 277,77 kWh, po prepočte sa výsledok predelí konverzným kurzom 30,1260 a tým získame cenu tepla v €/kWh.

Cena tepla:

 • na rok 2003, rozhodnutie ÚRSO č. 0017/2003/03 zo dňa 14.1.2003,
 • na rok 2004, rozhodnutie ÚRSO č. 0135/2003/04/T zo dňa 30.12.2003,
 • na rok 2005, rozhodnutie ÚRSO č. 0498/2005/T zo dňa 4.8.2005,
 • na rok 2006, rozhodnutie ÚRSO č. 0038/2006/T zo dňa 15.11.2005,
 • na rok 2007, rozhodnutie ÚRSO č. 0218/2007/T zo dňa 29.11.2006,
 • na rok 2007, rozhodnutie ÚRSO č. 0371/2007/T zo dňa 14.02.2007,
 • na rok 2008, rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2008/T zo dňa 23.11.2007, pre 01-02/2008
 • na rok 2008, rozhodnutie ÚRSO č. 0420/2008/T zo dňa 25.02.2008, pre 03-04/2008,
 • na rok 2008, rozhodnutie ÚRSO č. 0529/2008/T zo dňa 11.04.2008, pre 05-08/2008,
 • na rok 2008, rozhodnutie ÚRSO č. 0658/2008/T zo dňa 03.09.2008, pre 09-11/2008,
 • na rok 2008, rozhodnutie ÚRSO č. 0743/2008/T zo dňa 30.10.2007, pre 11-12/2008,
 • na rok 2009, rozhodnutie ÚRSO č. 0021/2009/T zo dňa 17.12.2008, pre 01-12/2009,
 • na rok 2010, rozhodnutie ÚRSO č. 0018/2010/T zo dňa 17.12.2009, pre 01-12/2010,
 • na rok 2011, rozhodnutie ÚRSO č. 0133/2011/T zo dňa 22.12.2010, pre 01-07/2011,
 • na rok 2011, rozhodnutie ÚRSO č. 0337/2011/T zo dňa 29.07.2011, pre 08-12/2011,
 • na rok 2012, rozhodnutie ÚRSO č. 0238/2012/T zo dňa 28.12.2011, pre 01-12/2012,
 • na rok 2013, rozhodnutie ÚRSO č. 0166/2013/T zo dňa 17.12.2012, pre 01-12/2013,
 • na rok 2014-2016, rozhodnutie ÚRSO č. /T zo dňa 28.12.2013, pre 01-12/2012

Povolenie pre výrobu a rozvod tepla:

Najnovšie správy z iných médií

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Podmienky dotácie by mali byť ľahšie

piatok, 17. máj 2019, 11:11

Príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Majitelia domov, ktoré budú ekologické a nie príliš veľké môžu žiadať o príspevok. Dostane ho každý žiadateľ, ktorý splní podmienky a pripojí potrebnú dokumentáciu. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri