Technológia

Technická špecifikácia súčasného stavu technologického zariadenia pre výrobu, rozvod a dodávku tepla:

1. Energo - technologické schémy technického zariadenia pre výrobu, rozvod a dodávku tepla, s vyznačením energetických tokov (ZP, EL, TEPLO), regulačných členov pre výrobu, hydrauliku pre dodávku a špecifikáciu meracích miest.

technologia

2. Situačná schéma zásobovania teplom

technologia

technologia

3. Špecifikácia a technická pasportizácia zdroja tepla a rozvodu
Kotolňa K-1
V kotolni je nainštalovaných 5 ks teplovodných kotlov s celkovým tepelným výkonom 10,35 MW.

Základné parametre kotlov:

Kotol: K-1 K-2 K-3 K-4 K-5
Druh kotla: Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný
Typ: VVP 2500 VVP 1600 VVP 1600 VVP 1600 VVP 1600
Výrobné číslo: 18 407 13 738 13 933 13 932 -
Výrobca: Slatina n.p., BRNO
Rok výroby: 1985 1974 1975 1975 -
Tepelný výkon /kW/: 2 910 1 860 1 860 1 860 1 860

 

Horák: H-1 H-2 H-3 H-4 H-5
Typ: APH-M 45 PZ Weisshaupt G40/1-B APH-25 PZ APH-30 PZ Weisshaupt G40/1-B
Výrobne číslo: 017 - 517 1676 -
Rok výroby: 1999 - 1991 1974 -
Tepelný výkon /kW/ 3 300 2 700 2 600 1 820 1 900
Garantovaná účinnosť: 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %


Tepelný okruh kotolne K – 1

k1

Kotolňa K-3
V kotolni je nainštalovaných 5 ks teplovodných kotlov s celkovým tepelným výkonom 12,75 MW.

Základné parametre kotlov:

Kotol: K-1 K-2 K-3 K-4 K-5
Druh kotla: Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný
Typ: VVP 1000 VVP 2500 VVP 1600 VVP 2500 VVP 2500
Výrobné číslo: 28 029 21 708 21 707 14 088 14 092
Výrobca: Slatina n.p., BRNO
Rok výroby: 1991 1993 1993 1975 1975
Tepelný výkon /kW/: 1 160 2 910 1 860 2 910 2 910

 

Horák: H-1 H-2 H-3 H-4 H-5
Typ: Weisshaupt G40/1-B APH-45 PZ APH-25 PZ Weisshaupt G40/1-B APH-45 PZ
Výrobne číslo: 4652020 519 708 - 016
Rok výroby: 1998 1993 1993 2001 1999
Tepelný výkon /kW/ 1 550 5 000 2 600 3 450 3 300
Garantovaná účinnosť: 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %


Tepelný okruh kotolne K – 3

k3

4. Právne predpisy vzťahujúce sa na danú činnosť

 1. Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
 2. Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike,
 3. Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike,
 4. Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,
 5. Vyhláška URSO č. 328/2005 Z.z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob úhrady týchto nákladov,
 6. Vyhláška MH SR č. 136/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny,
 7. Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike
 8. Nariadenie vlády SR č. 236/2005 Z.z. o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách,
 9. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov,
 11. Vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
 12. Vyhláška SUBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
 13. Vyhláška SUBP č. 25/1984 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach,
 14. Vyhláška SÚBP č. 11/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 483/1991 Zb. o evidencií a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení,
 15. Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označovania symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 16. Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 17. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
 18. Zákon NR SR č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov,
 19. Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole,
 20. Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 21. Zákon NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov,
 22. Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisii znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov,
 23. Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisii a kvality ovzdušia,
 24. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 25. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222 ktorou sa stanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike pre regulačné obdobie 2012 do roku 2016.
 26. Zákon č. 314/2012 Z. z. 18. septembra 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
 27. zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 28. Zákon č.250/2012 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach
 29. Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 30. Zákon 197/2012 Z.z. 19.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 31. Zákon č. 69/2013 Z. z. z 19. marca 2013, ktorým sa dopĺňa zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti používania energie
 32. Zákon č.69/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých

Ostatná platná legislatíva na dostupná na : www.urso.gov.sk

Najnovšie správy z iných médií

Prečo sa neoplatí zabúdať na revíziu nehnuteľnosti

streda, 14. august 2019, 09:28

Revízia komína, plynových rozvodov či kotla. Pravidelné kontroly niektorých zariadení v domácnosti by sme nemali podceňovať. Môže to mať fatálne následky.

Vlastník nehnuteľnosti by sa mal patrične starať o svoj majetok. Ak bývate v bytovodom resp. paneláku, väčšinou túto činnosť vykoná za vás správcabytovéhodomu. Ak ste samostatná jednotka, mali by ste dohliadať na to, aby všetky zariadenia v dome či byte boli bezpečné. K tomu slúžia revízie, resp. pravidelné kontroly. Niektoré intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškou.

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri