technológia

Technológia

Technická špecifikácia súčasného stavu technologického zariadenia pre výrobu, rozvod a dodávku tepla:

1. Energo - technologické schémy technického zariadenia pre výrobu, rozvod a dodávku tepla, s vyznačením energetických tokov (ZP, EL, TEPLO), regulačných členov pre výrobu, hydrauliku pre dodávku a špecifikáciu meracích miest.

technologia

2. Situačná schéma zásobovania teplom

technologia

technologia

3. Špecifikácia a technická pasportizácia zdroja tepla a rozvodu
Kotolňa K-1
V kotolni je nainštalovaných 5 ks teplovodných kotlov s celkovým tepelným výkonom 10,35 MW.

Základné parametre kotlov:

Kotol: K-1 K-2 K-3 K-4 K-5
Druh kotla: Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný
Typ: VVP 2500 VVP 1600 VVP 1600 VVP 1600 VVP 1600
Výrobné číslo: 18 407 13 738 13 933 13 932 -
Výrobca: Slatina n.p., BRNO
Rok výroby: 1985 1974 1975 1975 -
Tepelný výkon /kW/: 2 910 1 860 1 860 1 860 1 860

 

Horák: H-1 H-2 H-3 H-4 H-5
Typ: APH-M 45 PZ Weisshaupt G40/1-B APH-25 PZ APH-30 PZ Weisshaupt G40/1-B
Výrobne číslo: 017 - 517 1676 -
Rok výroby: 1999 - 1991 1974 -
Tepelný výkon /kW/ 3 300 2 700 2 600 1 820 1 900
Garantovaná účinnosť: 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %


Tepelný okruh kotolne K – 1

k1

Kotolňa K-3
V kotolni je nainštalovaných 5 ks teplovodných kotlov s celkovým tepelným výkonom 12,75 MW.

Základné parametre kotlov:

Kotol: K-1 K-2 K-3 K-4 K-5
Druh kotla: Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný Teplovodný
Typ: VVP 1000 VVP 2500 VVP 1600 VVP 2500 VVP 2500
Výrobné číslo: 28 029 21 708 21 707 14 088 14 092
Výrobca: Slatina n.p., BRNO
Rok výroby: 1991 1993 1993 1975 1975
Tepelný výkon /kW/: 1 160 2 910 1 860 2 910 2 910

 

Horák: H-1 H-2 H-3 H-4 H-5
Typ: Weisshaupt G40/1-B APH-45 PZ APH-25 PZ Weisshaupt G40/1-B APH-45 PZ
Výrobne číslo: 4652020 519 708 - 016
Rok výroby: 1998 1993 1993 2001 1999
Tepelný výkon /kW/ 1 550 5 000 2 600 3 450 3 300
Garantovaná účinnosť: 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %


Tepelný okruh kotolne K – 3

k3

4. Právne predpisy vzťahujúce sa na danú činnosť

 1. Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
 2. Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike,
 3. Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike,
 4. Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,
 5. Vyhláška URSO č. 328/2005 Z.z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob úhrady týchto nákladov,
 6. Vyhláška MH SR č. 136/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny,
 7. Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike
 8. Nariadenie vlády SR č. 236/2005 Z.z. o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách,
 9. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov,
 11. Vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
 12. Vyhláška SUBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
 13. Vyhláška SUBP č. 25/1984 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach,
 14. Vyhláška SÚBP č. 11/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 483/1991 Zb. o evidencií a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení,
 15. Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označovania symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 16. Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 17. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
 18. Zákon NR SR č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov,
 19. Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole,
 20. Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 21. Zákon NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov,
 22. Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisii znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov,
 23. Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisii a kvality ovzdušia,
 24. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 25. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222 ktorou sa stanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike pre regulačné obdobie 2012 do roku 2016.
 26. Zákon č. 314/2012 Z. z. 18. septembra 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
 27. zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 28. Zákon č.250/2012 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach
 29. Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 30. Zákon 197/2012 Z.z. 19.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 31. Zákon č. 69/2013 Z. z. z 19. marca 2013, ktorým sa dopĺňa zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti používania energie
 32. Zákon č.69/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých

Ostatná platná legislatíva na dostupná na : www.urso.gov.sk