Ako reklamovať ročné vyúčtovanie

Účet za hospodárenie s energiami príde vlastníkom bytov do konca mája. Ako sa im viedlo so šetrením, ukáže výška preplatku či nedoplatku. To závisí aj od nastavenia zálohovej platby. Aké sú najčastejšie príčiny nedoplatkov a dokedy môžete ročné vyúčtovanie reklamovať?

Existuje viacero faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že sa v ročnom vyúčtovaní za spotrebované energie objaví nedoplatok. Práve nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou. ,,Obyvatelia majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty, nakoľko náklady za teplo sa im rozpočítajú na základe ich spotreby," uviedla Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia.

REKLAMOVAŤ MÔŽETE LEN U SPRÁVCU

Jozef Štora, Contesta

Od prvého januára tohto roka musí mať každý správca licenciu podľa zákona o správcoch bytových domov. Vlastníci sa mylne domnievajú, že ministerstvo dopravy bude riešiť aj sťažnosti a prevádzkové reklamácie. Na ministerstvo sa vlastník môže obrátiť len s podnetom, ktorý priamo súvisí s povinnosťami pre vydanie licencie správcu, nie s reklamáciámi napríklad ohľadne vyúčtovania. Reklamovať môžete spravidla do 30 dní, ale spotrebitelia sú chránení až do doby premlčania, čo sú tri roky. Ak však nebudú úspešní a vina nebude na strane správcu, musia znášať náklady na nové vyúčtovanie.

Čo musí správca preukázať

 • všetko, čo bolo zahrnuté do ceny tepla pri vlastných kotolniach
 • podľa akého kľúča boli tieto náklady pridelené na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu
 • POZOR - do tejto ceny patrí už aj servis techniky, revízie a obsluha kotolne

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEDOPLATKOV

 • nízke zálohové platby
 • výpočet náhradnej spotreby (napríklad pri neumožnení odpočtu)
 • plytvanie teplom a vodou
 • dĺžka vykurovacej sezóny, vplyv počasia
 • zvýšený koeficient spotreby vody, ktorého príčinou môže byť únik vody alebo neoprávneny odber
 • chyby pri manuálnych odpočtoch, prípadne spracovaní vyúčtovaní
 • zmeny v legislatíve alebo zmeny odsúhlasené vlastníkmi

ČO AK STE NESTIHLI TERMÍN ODPOČTU

Sylvia Martinkovičová, ista Slovakia

-Vlastníci bytov sú povinní v určenom termíne sprístupniť byty na odpis meračov. Ak spotrebiteľ termín nestihol alebo odmietol inštaláciu meračov, náhradná spotreba sa určí v zmysle legislatívy. Takýto výpočet môže byť pre užívateľa nevýhodný a významne navýšiť náklady na bývanie.

Na reklamáciu máte spravidla 30 dní. No s námietkami sa môžete na správcu obrátiť aj do obdobia troch rokov.

V prípade nedoplatku býva súčasťou vyúčtovania aj príkaz na úhradu.

Pomer fakturovaného množstva vody a súčtu množstva vody zo všetkých bytových vodomerov.

Kedy vám prídu peniaze?

 • preplatky sa zasielajú po uplynutí reklamačnej doby približne v polovici mesiaca jún
 • platba na účet príde okamžite, pri poštovej poukážke musíte počkať niekoľko dní
 • nedoplatky treba obyčajne uhradiť do konca júna

Väčšinou posielame preplatky

Do 31. mája muia sbyť vyčtovania údoručené kažému užívateľovi. Počítame s 15-dňovou dobou, eď môže byť podaná reamácia. Vlastník si môsám kontrolovať spotbu a zapisovať si údaj meračov. Družstvo má te vlastnú kontrolnú kosiu, kde môžu vlastníci klamovať vyúčtovanie do obdobia 3 rokov. 90 percentách tvoria ašom družstve väčšinu eplatky nad nedoplatkaIch priemerná výška je bližne 300 eur.