Čo má mať darovacia zmluva na byt

PRÁVNA RADA

Pri spísaní darovacej zmluvy, ktorou chcete previesť byt na inú osobu, sa riaďte pôvodnou zmluvou, na základe ktorej ste byt kupovali. Odporúča sa podľa nej definovať najmä predmet prevodu, ale aj vymenovať technické detaily bytu a domu.

OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

Osobné údaje darcu a obdarovaného – ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko (adresa trvalého pobytu); ak ide o právnickú osobu – obchodné meno, sídlo, IČO.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmet darovania musí byť v zmluve presne opísaný, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. V prípade bytu je potrebné uviesť číslo bytu a vchodu, poschodie, súpisné číslo domu a parcely, katastrálne územie, zápis v katastri nehnuteľností, výmeru podlahovej plochy. Vhodné je uviesť počet a druh miestností. Zmluva musí obsahovať aj určenie a opis spoločných častí domu. Podstatnou náležitosťou je aj určenie a opis spoločných zariadení bytového domu – ide o časti a zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

PREDMET ZMLUVY

Tu treba uviesť, že ide o bezodplatný prevod bytu, a tiež vyhlásenie obdarovaného, že dar prijíma. Rovnako aj vyhlásenie darcu, že prijíma právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Darca je povinný upozorniť obdarovaného na všetky jemu známe nedostatky daru. Zároveň by si mal obdarovaný obhliadnuť dar pred prijatím, či nemá nedostatky.

SPRÁVA DOMU

Nezabudnite na vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy – v zmluve nesmie chýbať.

PODPISOVÁ ČASŤ

Podpisy darcu a povinného z vecného bremena je nevyhnutné úradne osvedčiť. Tieto by zároveň nemali byť na samostatnej strane, aby zmluvné strany predchádzali prípadnému zneužitiu podpisu.

Najnovšie správy z iných médií

Pri obnove panelákov sa vyplatí investovať rýchlo a čo najviac

piatok, 28. september 2018, 08:58

Plánujete spolu so susedmi výmenu starých balkónov v paneláku? Možno by sa zišiel vymeniť aj výťah a strecha. Aletoaž o pár rokov. Mali by ste vedieť, že väčšia investícia môže byť výhodnejšia. Hoci sa obnova bytového fondu robí na Slovensku intenzívne už takmer 20 rokov, ešte ani zďaleka nie sú zrekonštruované všetky bytové domy.

Obdarovaný môže dar odmietnuť

piatok, 28. september 2018, 08:56

Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom treba spísať zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listinu podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.

Aké povolenia potrebujete pri rekonštrukcii?

štvrtok, 09. august 2018, 11:42

Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky.

SMART HOME Čo všetko sa dá riadiť

streda, 16. máj 2018, 09:01

Veľa článkov aj marketingových materiálov o inteligentných domoch a bytoch obsahuje konštatovanie, že implementácia inteligentných systémov sa začína vchodovými dverami. Dovolíme si nesúhlasiť. Rodinný dom aj byt je súčasťou nejakého komplexu, či už je to dvor a záhrada, alebo bytovka.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri