Čo má mať darovacia zmluva na byt

PRÁVNA RADA

Pri spísaní darovacej zmluvy, ktorou chcete previesť byt na inú osobu, sa riaďte pôvodnou zmluvou, na základe ktorej ste byt kupovali. Odporúča sa podľa nej definovať najmä predmet prevodu, ale aj vymenovať technické detaily bytu a domu.

OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

Osobné údaje darcu a obdarovaného – ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko (adresa trvalého pobytu); ak ide o právnickú osobu – obchodné meno, sídlo, IČO.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmet darovania musí byť v zmluve presne opísaný, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. V prípade bytu je potrebné uviesť číslo bytu a vchodu, poschodie, súpisné číslo domu a parcely, katastrálne územie, zápis v katastri nehnuteľností, výmeru podlahovej plochy. Vhodné je uviesť počet a druh miestností. Zmluva musí obsahovať aj určenie a opis spoločných častí domu. Podstatnou náležitosťou je aj určenie a opis spoločných zariadení bytového domu – ide o časti a zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

PREDMET ZMLUVY

Tu treba uviesť, že ide o bezodplatný prevod bytu, a tiež vyhlásenie obdarovaného, že dar prijíma. Rovnako aj vyhlásenie darcu, že prijíma právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Darca je povinný upozorniť obdarovaného na všetky jemu známe nedostatky daru. Zároveň by si mal obdarovaný obhliadnuť dar pred prijatím, či nemá nedostatky.

SPRÁVA DOMU

Nezabudnite na vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy – v zmluve nesmie chýbať.

PODPISOVÁ ČASŤ

Podpisy darcu a povinného z vecného bremena je nevyhnutné úradne osvedčiť. Tieto by zároveň nemali byť na samostatnej strane, aby zmluvné strany predchádzali prípadnému zneužitiu podpisu.

Najnovšie správy z iných médií

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Podmienky dotácie by mali byť ľahšie

piatok, 17. máj 2019, 11:11

Príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Majitelia domov, ktoré budú ekologické a nie príliš veľké môžu žiadať o príspevok. Dostane ho každý žiadateľ, ktorý splní podmienky a pripojí potrebnú dokumentáciu. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri