Na aké obdobie uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľnosti?

Vaša otázka: ,,Chcem prenajímať byt a potrebujem poradiť. Niektorí záujemcovia chcú prenájom na dlhšie ako dva roky a s pevnou cenou. Čo v prípade, ak budú časom náklady vyššie? Čo ak budem chcieť ukončiť zmluvu s nájomníkom skôr?" O odbornú radu sme požiadali špecialistu zo spoločnosti Broker Consulting.

Pre prenajímateľa je výhodnejšie uzavrieť nájomnú zmluvu na kratšiu a určitú dobu, napr. šesť mesiacov. Odporúčam uzatvoriť nájomnú zmluvu s pevnou cenou nájmu maximálne na jeden rok. Zmluva musí obsahovať výšku nájomného, ktoré pozostáva z dvoch častí - treba ich uviesť osobitne:

* nájomné ako odplata za užívanie bytu,
* úhrady spojené s užívaním bytu (elektrina, plyn, správca a pod.).

Nájomné je možné zvýšiť po dohode oboch strán. Jednostranne ho môže prenajímateľ zvýšiť len z dôvodu uvedeného v zmluve, napr. o výšku inflácie. Dôležité je zmluvne dohodnúť tiež režim úhrady prípadných nedoplatkov či vrátenia preplatkov.

Zánik nájmu bytu je striktne upravený zákonom. Nájom zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Prenajímateľ je v niektorých prípadoch povinný zabezpečiť nájomcovi po vypovedaní zmluvy aj náhradné bývanie, inak nie je nájomca povinný sa z bytu vysťahovať - napríklad, ak sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorá je členom jeho domácnosti.

Od roku 2014 sa môže uzatvoriť nájomná zmluva aj na základe zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol významné zmeny v prospech prenajímateľa. Tie sa však naňho budú vzťahovať len vtedy, ak si riadne splnil svoju registračnú povinnosť na daňovom úrade. V zmysle tohto zákona je možné od nájomnej zmluvy aj odstúpiť a v prípade výpovede si strany môžu dohodnúť aj iné dôvody ako tie, ktoré stanovuje zákon, rovnako aj kratšiu výpovednú lehotu. Prenajímateľ nie je ani povinný zabezpečiť nájomcovi bytovú náhradu. Odporúčam obrátiť sa na profesionálnu realitnú kanceláriu, ktorá pomôže s prípravou zmluvy o nájme aj s celou transakciou.

Najnovšie správy z iných médií

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Podmienky dotácie by mali byť ľahšie

piatok, 17. máj 2019, 11:11

Príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Majitelia domov, ktoré budú ekologické a nie príliš veľké môžu žiadať o príspevok. Dostane ho každý žiadateľ, ktorý splní podmienky a pripojí potrebnú dokumentáciu. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri