Na aké obdobie uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľnosti?

Vaša otázka: ,,Chcem prenajímať byt a potrebujem poradiť. Niektorí záujemcovia chcú prenájom na dlhšie ako dva roky a s pevnou cenou. Čo v prípade, ak budú časom náklady vyššie? Čo ak budem chcieť ukončiť zmluvu s nájomníkom skôr?" O odbornú radu sme požiadali špecialistu zo spoločnosti Broker Consulting.

Pre prenajímateľa je výhodnejšie uzavrieť nájomnú zmluvu na kratšiu a určitú dobu, napr. šesť mesiacov. Odporúčam uzatvoriť nájomnú zmluvu s pevnou cenou nájmu maximálne na jeden rok. Zmluva musí obsahovať výšku nájomného, ktoré pozostáva z dvoch častí - treba ich uviesť osobitne:

* nájomné ako odplata za užívanie bytu,
* úhrady spojené s užívaním bytu (elektrina, plyn, správca a pod.).

Nájomné je možné zvýšiť po dohode oboch strán. Jednostranne ho môže prenajímateľ zvýšiť len z dôvodu uvedeného v zmluve, napr. o výšku inflácie. Dôležité je zmluvne dohodnúť tiež režim úhrady prípadných nedoplatkov či vrátenia preplatkov.

Zánik nájmu bytu je striktne upravený zákonom. Nájom zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Prenajímateľ je v niektorých prípadoch povinný zabezpečiť nájomcovi po vypovedaní zmluvy aj náhradné bývanie, inak nie je nájomca povinný sa z bytu vysťahovať - napríklad, ak sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorá je členom jeho domácnosti.

Od roku 2014 sa môže uzatvoriť nájomná zmluva aj na základe zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol významné zmeny v prospech prenajímateľa. Tie sa však naňho budú vzťahovať len vtedy, ak si riadne splnil svoju registračnú povinnosť na daňovom úrade. V zmysle tohto zákona je možné od nájomnej zmluvy aj odstúpiť a v prípade výpovede si strany môžu dohodnúť aj iné dôvody ako tie, ktoré stanovuje zákon, rovnako aj kratšiu výpovednú lehotu. Prenajímateľ nie je ani povinný zabezpečiť nájomcovi bytovú náhradu. Odporúčam obrátiť sa na profesionálnu realitnú kanceláriu, ktorá pomôže s prípravou zmluvy o nájme aj s celou transakciou.

Najnovšie správy z iných médií

Pri obnove panelákov sa vyplatí investovať rýchlo a čo najviac

piatok, 28. september 2018, 08:58

Plánujete spolu so susedmi výmenu starých balkónov v paneláku? Možno by sa zišiel vymeniť aj výťah a strecha. Aletoaž o pár rokov. Mali by ste vedieť, že väčšia investícia môže byť výhodnejšia. Hoci sa obnova bytového fondu robí na Slovensku intenzívne už takmer 20 rokov, ešte ani zďaleka nie sú zrekonštruované všetky bytové domy.

Obdarovaný môže dar odmietnuť

piatok, 28. september 2018, 08:56

Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom treba spísať zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listinu podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.

Aké povolenia potrebujete pri rekonštrukcii?

štvrtok, 09. august 2018, 11:42

Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky.

SMART HOME Čo všetko sa dá riadiť

streda, 16. máj 2018, 09:01

Veľa článkov aj marketingových materiálov o inteligentných domoch a bytoch obsahuje konštatovanie, že implementácia inteligentných systémov sa začína vchodovými dverami. Dovolíme si nesúhlasiť. Rodinný dom aj byt je súčasťou nejakého komplexu, či už je to dvor a záhrada, alebo bytovka.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri